Financieel succes met jouw Annual Plan: 10 valkuilen omzeilen!

Door Antoine van der Valk – augustus 2023


Het opstellen van een annual plan is een uitgelezen kans om de strategische doelen en operationele activiteiten op één lijn te brengen. Bovendien geeft een goed uitgevoerd annual plan inzicht in de financiële risico’s en investeringsmogelijkheden en brengt focus aan in het vergroten van de efficiëntie van de bedrijfsvoering .

Greyt CFO’s hebben al voor vele ondernemingen een annual plan opgesteld. Vanuit onze ervaring hebben we 10 valkuilen gedefinieerd waar op te letten bij het opstellen van een annual plan.


1.    Te weinig betrokkenheid van stakeholders

Als het annual plan wordt opgesteld zonder voldoende input van verschillende afdelingen en stakeholders, kunnen cruciale details en perspectieven worden gemist. Dit kan leiden tot problemen bij de uitvoering.

Door gezamenlijk een plan op te stellen, voelen alle betrokken stakeholders zich verantwoordelijk en kunnen ze zich te committeren aan het annual plan. Creëer dus draagvlak door alle stakeholders zoveel mogelijk te informeren en te betrekken gedurende het hele proces.

2.    Gebrek aan afstemming met de missie en visie

Het annual plan moet consistent zijn met de bredere missie en visie van de onderneming. Als het plan niet aansluit bij de overkoepelende strategie, kunnen er verwarring en inconsistenties ontstaan. Het annual plan volgt de overkoepelende strategie en niet andersom.

3.    Te rigide aanpak van het annual plan

Het opstellen van het annual plan maar ook de uitvoering ervan, vindt niet plaats in een vacuüm. Een té rigide aanpak van het proces en het plan zelf laat geen ruimte voor verandering. Zorg ervoor dat er mechanismen/stappen in het plan zijn opgenomen voor evaluatie en bijstelling. Dit moedigt een cultuur van continue verbetering aan, waarbij het bedrijf kan leren van eerdere successen en uitdagingen en zijn planning dienovereenkomstig kan aanpassen.

4.    Onvoldoende diepgaande financiële analyse

Een annual plan dat niet gebaseerd is op grondige financiële analyse zal resulteren in niet-gefundeerde financiële beslissingen. Het is daarom belangrijk om een goed begrip te hebben van de historische prestaties van een onderneming en van de marktontwikkelingen.

Bepaal de markt van je onderneming en plan wat een realistisch marktaandeel is om te behalen binnen de verschillende marktsegmenten. Houd hierbij rekening met marktontwikkelingen, concurrentie en prijsontwikkelingen. Breng dit alles in lijn met realistische resourceplanning zoals marketingactiviteiten en sales inspanning.

5.    Te optimistische financiële prognoses

Er is niets zo demotiverend als onrealistische doelen. Bovendien kunnen overmatig optimistische schattingen van omzetgroei, winstgevendheid en cashflow leiden tot onrealistische verwachtingen en financiële tekorten als de resultaten achterblijven. Zorg ervoor dat je doelen uitdagend maar haalbaar zijn.

6.    Onvoldoende aandacht voor cashflow

Zorg voor een brede opzet van het annual plan; naast winstgevendheid is focus op cashflow van groot belang. Een goed onderbouwd annual plan bevat naast een prognose van de winst en verliesrekening ook een prognose van de balansposities en de cashflow. Het uitgangspunt hierbij is een goed begrip van de actuele balansposities en de afwikkeling daarvan en het effect van toekomstige activiteiten. Vermijd cashflowproblemen en zorg in het plan voor voldoende kasstroom en liquide middelen om aan lopende verplichtingen te voldoen en groei te ondersteunen.

7.    Overmatige complexiteit

Houd het annual plan simpel. Niemand zit te wachten op spreadsheets met eindeloze, onnavolgbare formules. Zorg dat de focus ligt op de echte ‘value drivers’ en maak bijvoorbeeld incrementele kosten en opbrengsten per unit inzichtelijk. Een duidelijk en beknopt plan is eenvoudig te communiceren en te begrijpen wat de uitvoerbaarheid ten goede komt.

8.    Geen duidelijke verantwoordelijkheden

Tijdens het opstellen van het annual plan moet de beoogde uitvoering al duidelijk worden besproken. Het is essentieel om te specificeren wie verantwoordelijk is voor elk aspect van het annual plan zodat daar geen onduidelijkheid over bestaat.

9.    Geen oog voor risicobeheer

Door potentiële risico’s en uitdagingen te identificeren en op te nemen in het annual plan, kan de onderneming zich beter voorbereiden op onvoorziene omstandigheden en proactief strategieën ontwikkelen om deze risico’s te minimaliseren. Maak gebruik van sensitivity analyses om verschillende risico scenario’s inzichtelijk te maken.

10. Gebrek aan meetbare KPI’s

Zonder meetbare resultaten is het moeilijk om de voortgang en het succes van het annual plan te volgen. Zorg ervoor dat je concrete en relevante KPI’s definieert. De rapportage van de actuele resultaten moeten zo zijn ingericht dat de prestaties van deze KPI’s eenvoudig zijn te volgen.


Kortom; het is cruciaal om het annual plan te baseren op solide financiële gegevens, risicoanalyse en realistische prognoses.
Het vermijden van deze valkuilen zal helpen om een effectief en goed onderbouwd annual plan te creëren dat de financiële prestaties bevordert.


Wil je meer lezen over het Annual Plan? Lees de volgende korte artikelen

7 tips voor een goede budgetvoorbereiding

De onschatbare waarde van het annual plan