Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Greyt Nederland B.V. (hierna te noemen Greyt), KvK 55113559, gevestigd te Rotterdam.

Deze voorwaarden bestaan uit drie delen:

  1. Algemene bepalingen  
  2. Aanvullende bepalingen bij licenties
  3. Aanvullende bepalingen bij trainingen

Deel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definities

Greyt
Greyt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55113559, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

Dienst
Alle huidige en toekomstige producten of (digitale) diensten die Greyt aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, producten in de vorm van abonnementen, digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen en archieven en trainingen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een overeengekomen licentie of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Greyt.

Gebruiker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Greyt, waaronder maar niet uitsluitend de website, alle producten in de vorm van abonnementen, digitale applicaties en nieuwsvoorzieningen en trainingen die Greyt aanbiedt.

Overeenkomst
De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

Website
De website greyt.nl en alle gerelateerde subdomeinen, beheerd door Greyt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de diensten van Greyt zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Greyt een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.

2.4 Door de diensten van Greyt, waarvoor een overeenkomst nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.5 Greyt is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Greyt zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website en bij voor de gebruiker ingrijpende aanpassingen deze ook bekendmaken per e-mail. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Greyt beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Greyt een regeling treffen naar redelijkheid.

2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid

3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Greyt niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Greyt in het leven roepen.

3.2. Greyt is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de Website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

3.3 De informatie op de Website en binnen de overige diensten van Greyt is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Greyt samengesteld. Greyt is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3.4 Greyt is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

3.5 De aansprakelijkheid van Greyt overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Greyt verzekerd is.

Artikel 4 - Intellectueel eigendom

4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de Website en de overige diensten van Greyt rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van de rechthebbende.

4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Greyt en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de Website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Greyt schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Greyt daardoor of in verband daarmee lijdt. Greyt behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

Artikel 5 - Privacy

5.1 Greyt zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de Website gepubliceerde privacy & cookies beleid. De gebruiker verklaart de privacyverklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

Artikel 6 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Greyt, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

6.3 De rechtbank in Rotterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Overeenkomst, een Dienst of de Algemene Voorwaarden.

6.4 Indien de gebruiker niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is de rechtbank bevoegd in het arrondissement waar de gebruiker woonplaats heeft.


Deel 2: Aanvullende bepalingen bij licenties

Deze bepalingen gelden als aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden van Greyt.

Artikel 1 - Definities

Licenties
Een overeenkomst gesloten tussen een klant en Greyt.

Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon die bij Greyt een licentie sluit, aan wie Greyt een dienst levert of met wie Greyt in een andere rechtsverhouding staat.

Artikel 2 - Betaalde licenties

2.1 Indien een klant een licentie afsluit, wordt dit aangegaan voor de opgegeven periode en wordt de licentie erna – behoudens tijdige opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

2.2 Binnen de eerste licentietermijn kan de licentie alleen tegen het einde van de overeengekomen licentietermijn worden beëindigd, waarbij de klant uiterlijk één maand voor het verlopen van de eerste licentietermijn Greyt over deze opzegging moet berichten. Dit kan uitsluitend per e-mail via sales@marketing.nl. Informatie over de looptijd van de licentie kan bij Greyt worden opgevraagd via voornoemd e-mailadres.

2.3 Bij automatische verlenging wordt de licentie omgezet in een licentie voor onbepaalde tijd. Opzegging van de licentie na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient te geschieden op de wijze als vermeld in artikel 3.2 van deze voorwaarden.

2.4 Indien een licentie wordt beëindigd, om welke reden of op welke grond dan ook, zijn alle vorderingen van Greyt op de klant onmiddellijk opeisbaar en zal de klant omgaand alle openstaande vorderingen betalen aan Greyt, waarvoor hij/zij bij gebreke daarvan aansprakelijk wordt gesteld.

2.5 In het geval van het overlijden van een klant, eindigt de licentie op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan Greyt wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het licentiebedrag voor de niet verstreken licentieperiode plaatsvinden, mits het een bedrag meer dan €10,- betreft.

Deel 3: Aanvullende bepalingen bij trainingen

Deze bepalingen gelden als aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden van Greyt.

Artikel 1 - Definities

Deelnemer
De natuurlijke persoon die een overeenkomst heeft gesloten voor een training van Greyt.

Training
Trainingen georganiseerd door Greyt.

Webinar
Webinars georganiseerd door Greyt.

Artikel 2 - Inschrijving

2.1 Inschrijven voor een training of webinar gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Greyt bevestigt per e-mail separaat de inschrijving.

2.2 Greyt behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen vijf werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van reden te weigeren. Indien een inschrijving door Greyt wordt geweigerd, komt de betalingsverplichting van de deelnemer te vervallen, althans zal Greyt het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na weigering terugbetalen aan de geweigerde deelnemer door middel van een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer waarmee de betaling werd verricht.

2.3 Door de inschrijving aanvaardt de deelnemer tevens de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 - Ontbinden inschrijving training

3.1 Ontbinden van een overeenkomst kan alleen per e-mail. Een ontbinding is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen per mail. Ontbinden voor een training kan via marketing@greyt.nl.

3.2 De deelnemer heeft bij het door Greyt ontbinden van een overeenkomst m.b.t. een training geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid voor de kant van Greyt is uitgesloten.

3.3 Tot 36 uur voor aanvang van een training is kosteloze ontbinding door de deelnemer mogelijk, waarbij de betalingsverplichting met betrekking tot het event of de opleiding komt te vervallen.

3.4 Binnen 36 uur voor aanvang tot de start van een training wordt 100% van het inschrijfgeld en/of het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

3.5 Bij het niet verschijnen van de deelnemer aan een training is de deelnemer het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

3.6 Restitutie van (een gedeelte van) de inschrijfkosten, althans het overeengekomen bedrag kan alleen indien er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. Greyt bepaalt naar eigen inzicht wanneer hiervan sprake is.

Artikel 4 - Betaling

4.1 Greyt verzendt per e-mail een factuur (als PDF-bestand). De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de training het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer geen digitale factuur kan verwerken en een papieren factuur opvraagt, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

4.2. Greyt hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling dient tenminste door Greyt ontvangen te zijn tot 24 uur voor aanvang van de training, indien er binnen 14 dagen tot aanvang pas een inschrijving heeft plaatsgevonden.

4.3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling, behoudt Greyt zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

4.4 In geval van te late betaling is de deelnemer een rente van 3% per maand en incassokosten verschuldigd.

Artikel 5 - Evaluatie

5.1 Greyt spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de training. Na afloop ontvangt de deelnemer mogelijk een evaluatieformulier. Greyt zal dat geheel anoniem verwerken om de training waar nodig te verbeteren alsmede haar trainers en andere betrokkenen te beoordelen.

5.2 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Greyt geleverde training dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Greyt kenbaar worden gemaakt via marketing@greyt.nl of t.a.v. Greyt, Lloydstraat 210, 3024 EA Rotterdam. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen.