Fraude, het kan iedereen overkomen!

 

Laat niet zomaar 6% van je bedrijfswinst in rook opgaan. Fraude is een containerbegrip. Het omhelst meerdere strafbare feiten zoals diefstal verduistering, oplichting, bedrog, valsheid in geschifte. Maar elke ondernemer kan het slachtoffer worden van fraude.

Fraude kan gepleegd worden door externen maar ook fraude door eigen medewerkers of een combinatie tussen die twee komt regelmatig voor. Maar je kunt als ondernemer veel stappen ondernemen om je te beschermen tegen dit ongewenste gedrag.

Schade door fraude

In 2013 is onderzoek gedaan door PWC naar de omvang van fraude in Nederland. De conclusie? Dat er destijds in totaal een schadebedrag van ongeveer 11 miljard euro gemoeid ging met allerlei vormen van fraude. Het kan je als ondernemer flink in de problemen brengen.

De ervaring van 2Solve Investigations is dat interne criminaliteit een van de belangrijkste oorzaken is waardoor ondernemers schade kunnen oplopen. Als je schade oploopt als Nederlandse ondernemer, zie je gemiddeld 6% van de bedrijfswinst in rook opgaan als gevolg van niet integer gedrag, zo becijferde het VNO NCW in samenwerking met MKB-Nederland.

Niet integer gedrag tegengaan

Het  overkomt elke ondernemer, je komt erachter dat iemand in de organisatie het niet zo nauw neemt met het verschil tussen ‘mijn en dijn’. Gelukkig is er veel te doen tegen niet integer gedrag.  Spreek goede procedures af, houd steekproefsgewijs controle op ‘high value’ producten en beveilig je goederen zodat ze niet ongemerkt meegenomen kunnen worden. Als ondernemer moet je je realiseren dat je binnen het bedrijf een aantal spelregels met elkaar kunt afspreken.. Zo kun je een bedrijfsreglement opstellen waarin je aangeeft dat je bij een vermoeden van niet integer handelen (bijvoorbeeld bij diefstal of fraude) een onderzoek kunt laten instellen. En dat je in dit geval bijvoorbeeld tijdelijk onopvallende camera’s in het pand kunt plaatsen, of emailverkeer en internetgebruik kunt analyseren. Als je van tevoren afspraken goed vastlegt, de medewerkers daarover op een juiste wijze informeert, en aangeeft welke arbeidsrechtelijke maatregelen je kunt nemen bij niet integer gedrag dan geef je als werkgever een duidelijk signaal af.

Wat als het toch gebeurt?

Als je toch het slachtoffer wordt van een interne fraude, en de ontslagen medewerker vecht zijn of haar ontslag aan, dan heb je met een goed bedrijfsreglement een voorsprong bij de kantonrechter. Vooral als hierin is vastgelegd welke afspraken zijn gemaakt. Ook meerdere momenten in het jaar inplannen om integriteit als onderwerp naar voren te halen in werkoverlegsituaties draagt bij aan een betere positie als werkgever. Ik ben jarenlang actief geweest in de security markt en ik heb gemerkt dat vooral goede procedures bijdragen tot een goede fraude preventie. Gaat het toch mis? Dan zorgen deze regelingen voor een goede opsporing. Vanuit deze ervaring neem ik bij het verbeteren van de processen bij mijn klanten ook altijd de procedures rondom integriteit mee. Zo zorgen we er samen voor dat dit niet ons goede resultaat beïnvloedt.  Zorg er dus voor dat je goed bent voorbereid, het kan je veel geld schelen!