CORONACRISIS MAATREGELEN

Laatste Update: 17 maart 12:00

De lockdown maatregelen in Nederland, Europa en de wereld hebben grote economische effecten voor MKB en scale-ups. Om de Coronacrisis te overleven hebben de CFO’s van Greyt hun maatregelen op een rij gezet, zodat je deze kunt toepassen in jouw bedrijf. 

Uitgangspunten bij de maatregelen

  • Vanuit verschillende (betrouwbare) bronnen komt informatie over de verwachte duur van de economische effecten van het Corona virus. Op basis van deze bronnen adviseren wij onze klanten tot september rekening te houden met flinke vraaguitval.   
  • De crisis is geen systeemcrisis. Er is in principe geen sprake van structurele issues in de economie die tot deze crisis hebben geleid. De economie heeft echter wel tijd nodig om te herstellen als de effecten van het virus zelf tot een minimum zijn gedaald. 
  • Wij gaan nu (16 maart) uit van juni als moment waarop de effecten van het virus waarschijnlijk minimaal zijn geworden en vanaf welk moment de economie weer kan gaan herstellen. Gezien de start van de zomer lijkt ons dat dit dan een langzaam herstel zal zijn tot september waarna herstel waarschijnlijk in Q4 zal versnellen. 

Managerial: wat ga je doen?

1. Maak scenario’s: best-case, worst-case, mid-case.

De Corona virus lockdown maatregelen zullen in nagenoeg alle markten leiden tot vraag uitval. Als je er nog geen last van hebt dan is het zaak je op de meest korte termijn voor te bereiden door het maken van scenario’s. Hierin simuleer je alle effecten van vraaguitval (grote omzetdalingen). Op deze manier weet je precies waar je onderneming geraakt wordt en in welke mate je zult moeten reageren. 

2. Overleg je scenario’s met je stakeholders. 

Overleg met stakeholders zoals je aandeelhouders en financiers. Laat zien dat je goed weet wat je wanneer moet gaan doen: in control. Dit zorgt voor vertrouwen en zal ook de wil om (financieel) te steunen vergroten.

3. Dagelijks overleg over de ontwikkeling van omzet en pijplijn.

Dagelijks inschatten wat klanten doen: blijven ze afnemen of niet. Op deze manier weet je welk scenario de werkelijkheid zal worden en dus welke maatregelen je gaat toepassen. 

4. Focus op core-business en cash

Nu even geen tijdrovende nieuwe projecten maar zorg dat je fundament zo goed mogelijk blijft staan en alle focus op cash. 

5. Wekelijkse / dagelijkse cashflow analyse

Cash is nu je nummer 1 KPI. Dagelijks en wekelijks wil je op de hoogte zijn van het effect van de maatregelen op de beschikbare liquiditeit.

6. Toekomst

Ten slotte, vergeet niet aandacht te hebben voor de toekomst. Deze crisis gaat voorbij, zoals iedere crisis ook weer over gaat. In crisis tijden leren we veel nieuwe manieren van werken. Nu al horen we van klanten dat ze veel meer online kunnen dan ze zelf voor mogelijk hadden gehouden. 

Zorg voor voldoende cash

1. Financieren: verruim je financiering

Als er geen nieuwe klanten meer komen dan kun je alleen overleven als je voldoende cash hebt. Ga ervan uit dat je tot september echt last zult hebben van omzetdalingen.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
De overheid gaat ruimer borg staan bij leningen aan het MKB. Dit betreft de BMKB regeling. Deze regeling passen (geaccrediteerde) financiers toe, aanvragen lopen dan ook via financiers. Effect van de verruiming moet zijn dat banken en andere financiers hierdoor ruimer kunnen financieren.

Werkkapitaal financiering huisbank 
Gebruik de verruiming van de borgstelling voor het aanvragen van ruimere financiering bij je huisbank. 

Factoring
Snelle financiering is factoring, waarbij een factormaatschappij jouw debiteuren voorfinanciert. Het proces om deze financiering aan te vragen is stukken sneller dan een normale werkkapitaal financiering aanvragen. 

Aandeelhouder financiering
Zorg dat je aandeelhouders continu op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en dat ze waar nodig klaar staan om bij te springen met cash. 

2. Wat je zelf kan doen om zoveel mogelijk cash te genereren

2.1 Debiteuren, crediteuren, investeringen en uitgaven

Debiteuren / Klanten: Zorg dat je bovenop je debiteuren zit. Daarnaast is het verstandig om ook snel te factureren, zo snel als maar kan. 

Crediteuren / Leveranciers: Crediteurentermijn verlengen: verleng de termijn waarop je je crediteuren betaalt. Doe dit in goed overleg met je leveranciers, je hebt ze na de Coronacrisis weer nodig. 

Uitgaven stopzetten: Zorg dat je grip krijgt op uitgaven door alle niet gecommitteerde uitgaven stop te zetten. Alle uitgaven hebben dan explicite toestemming van het MT nodig.

Investeringen: Alle investeringen (CAPEX) stopzetten voor zover mogelijk. 

Uitstellen van uitgaven: Hierbij kun je denken aan het uitstellen van de betaling van huur in overleg met de verhuurder.

2.2 Personeel 

Werktijdverkorting aanvragen  
Bij werktijdverkorting betaalt de overheid een deel van het loon (via de WW) van je werknemers. Doel van de maatregel is om tijdens bijzondere situaties bedrijven zoveel mogelijk in staat te stellen om nog geen ontslag aan te vragen voor hun personeel. Er moet sprake zijn van minstens 20% minder werk gedurende minimaal 2 en maximaal 24 weken. 

Je vraagt via deze link eerst een vergunning aan bij Ministerie van Sociale Zaken. 

Vervolgens ga je met die vergunning via deze link naar het UWV.

Vacaturestop instellen 
Stel een vacaturestop in om extra personeelskosten te voorkomen en laat nieuwe medewerkers niet starten. 

Niet kritische flexkrachten naar huis 
De overeenkomsten met flexkrachten kunnen per direct worden opgezegd en daarmee kan flink worden bespaard. Let wel op dat dit alleen gebeurd met niet-kritische flexkrachten, anders komen je kernprocessen stil te liggen. 

Medewerkers in hun proeftijd: contract beëindigen 
Alle arbeidsovereenkomsten van medewerkers in hun proeftijd mogen wettelijk worden opgezegd, geen opzegverboden.

Geen loonsverhogingen (pas na 1 juni op zijn vroegst) 
Loonsverhogingen kun je het beste nu uitstellen of zelfs afstellen. In de meeste arbeidsovereenkomsten is hier ruimte voor, aangezien zich nu een zeer bijzondere omstandigheid voordoet. 

2.3 Personeelsmaatregelen: in uiterste gevallen

Aankondiging dat vakantiegeld waarschijnlijk later wordt uitbetaald 
De ‘duurste’ maanden van het jaar komen er nog aan: april en mei. In april moet de BTW van het 1e kwartaal worden voldaan. In mei het vakantiegeld. Voor de BTW kun je uitstel aanvragen (zie verderop). In het uiterste geval kun je met je personeel overeenkomen om het vakantiegeld later uit te betalen dan in mei. Let op: je bent in principe verplicht het vakantiegeld uit te betalen, dit ben je overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. 

Loonoffers vragen / opleggen  
Eenzijdige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden mag alleen in geval van een zeer dringende reden en indien je dit ook zo in de arbeidsovereenkomst hebt afgesproken. Het is verstandig om een loonoffer met alle medewerkers overeen te komen en dus met uitdrukkelijke toestemming van iedere medewerker. 

Reorganiseren en gedwongen ontslagen 
Indien alle voorgaande maatregelen te weinig effect sorteren dan kun je een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden van (een deel van) het personeel doen. De normale regels van afspiegeling en anciënniteit zullen ook hier gelden (last in first out). De doorlooptijd bij het UWV is in beginsel 4 weken van complete aanvraag tot vergunning. Daarna moet nog opgezegd worden met inachtneming van de opzegtermijn. Daarbij zul je transitievergoeding moeten betalen aan de medewerkers die worden ontslagen.

2.4 Fiscaal

Uitstel van betaling van belastingen 
Je kunt de betaling van Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, Inkomstenbelasting en Loonbelasting uitstellen. Dit wordt per brief aangevraagd. Binnen twee weken dient de aanvraag ondersteund te worden met een schriftelijke verklaring van een derde deskundige. Het uitstel geldt alleen voor betalingsproblemen door de Coronacrisis. 

Verlagen voorlopige aanslagen 
Verder is het verstandig je voorlopige aanslagen te verlagen tot de reëel te verwachten belastbare winst. 

Geen verzuimboetes 
De Belastingdienst zal geen verzuimboetes opleggen bij te late betaling van belastingen. 

Advies van een CFO over jouw situatie

Zit je met (prangende) vragen en wil je over jouw situatie sparren met een CFO? Neem contact met ons op via 010 – 257 99 77 of info@greyt.nl en wij brengen je kosteloos en direct in contact met een CFO uit jouw branche.


Overnemen van dit artikel

De bedoeling van dit artikel is om zoveel mogelijk ondernemers te helpen. Het overnemen van dit artikel moedigen wij daarmee van harte aan. Wel vragen wij om de volgende bronvermelding duidelijk te vermelden met een followed link naar https://www.greyt.nl/kennis

“Dit artikel is afkomstig van Greyt Nederland. Je volgt de laatste updates op de website: https://www.greyt.nl/kennis”