NOW 2.0 – Aandachtspunten van Greyt CFO’s

Op 20 mei j.l. heeft het kabinet de 2e tranche van het noodpakket voor banen en economie aangekondigd. Hierin is ook de verlenging van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid opgenomen: NOW 2.0. De CFO’s van Greyt hebben de NOW 2.0 beoordeeld en delen in dit artikel hun aandachtspunten.

De belangrijkste updates zijn in het rood gemarkeerd. In dit artikel hebben we informatie meegenomen tot en met 27 mei 2020, waaronder  nieuwsberichten (in onder meer het Financieel Dagblad) over de op 27 mei 2020 overeengekomen wijzigingen.  

Omdat wij begrijpen dat veel ondernemers nu door de bomen het bos niet meer zien hebben wij ook een compleet overzicht gemaakt van de NOW (1.0 en 2.0!). In dit overzicht vind je ook onze tips voor het slim en optimaal gebruiken van de NOW-regeling. Daarnaast hebben we ook een duidelijk stappenplan geschreven voor het aanvragen van NOW 2.0 op 6 juli.

NOW 2.0 in het kort 

Vanaf 6 juli a.s. kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag doen voor NOW 2.0. Deze 2e tranche NOW is een loonsom subsidie voor ondernemingen (werkgevers) die te maken hebben met een omzetdaling van tenminste 20%. Ook wanneer de werkgever geen aanvraag heeft ingediend voor de 1e tranche kan er worden ingeschreven voor de 2e. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom bij een omzetdaling van 100%. En een naar rato gedeelte bij een lagere omzetdaling. Als voorschot wordt na toekenning van de aanvraag 80% uitgekeerd, berekend over de loonsom van maart 2020. De daadwerkelijke subsidie wordt achteraf vastgesteld en berekend aan de hand van het daadwerkelijke percentage omzetdaling en over de werkelijke loonsom juni t/m september 2020. Een werkgever krijgt niet een hogere definitieve subsidie als de werkelijke loonsom hoger is dan de 4 x maart 2020, maar wel een correctie naar beneden als de loonsom lager is dan diezelfde 4 x maart 2020. 

In formules: 
Voorschot: SV loonsom maart 2020 * 4 maanden * 1,4 (forfaitaire opslag werkgeverslasten) * (90% * verwachte omzetdaling % in omzetperiode) * 80% voorschot. 

Specifiek NOW 2.0 aandachtspunten 

Aandachtspunt 1: Verlenging NOW 2.0 

NOW 2.0 wordt niet met 3 maar met 4 maanden verlengd. Het is nog onduidelijk of dit ook gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de omzetperiode. Zie aandachtspunt 2. 

Aandachtspunt 2: Keuze voor omzetperiode is beperkt wanneer je gebruik hebt gemaakt van NOW 1.0.

Je komt in aanmerking voor NOW 2.0 als het aannemelijk is dat je omzet tenminste 20% daalt in één van de volgende periodes (de ‘omzetperiode’): 

  • Juni, juli, augustus 2020  
  • Juli, augustus, september 2020  
  • Augustus, september, oktober 2020  

Heb je geen gebruik gemaakt van NOW 1.0: dan mag je zelf de meest gunstige omzetperiode kiezen. 

Heb je wel gebruik gemaakt van NOW 1.0: dan ben je verplicht te kiezen voor de omzetperiode die aansluit op de bij NOW 1.0 gekozen omzetperiode. Dus heb je bij NOW 1.0 maart t/m mei gekozen, dan nu juni t/m augustus. 

Onafhankelijk van de meetperiode die je kiest, verkrijg je de NOW 2.0 subsidie over de loonsom in de periode juni, juli, augustus 2020. Dat betekent dat er bij definitieve vaststelling nog correcties kunnen worden toegepast.

Zie ‘Alles wat je wil weten over de NOW regeling’, punt 8       accountantsverklaring.

Let op! Bedoeling van de NOW-regeling is om ondernemers te ondersteunen die te maken hebben gehad met een meer dan normale omzetdaling (>20%) ten gevolge van “buitengewone” omstandigheden. In principe hoeft dat dus niet alleen Corona te zijn.  

Aandachtspunt 3: Correctie NOW 2.0 voor ontslag blijft flink: nieuw is strafboete 5%  

Nieuw is een strafboete van 5% als werkgevers bij meer dan 20 ontslagen in het NOW tijdvak niet eerst met de vakbonden overleggen.

In de NOW 2.0 wordt door het kabinet uitdrukkelijk rekening gehouden met het feit dat in de periode juni, juli en augustus ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen noodzakelijk worden om faillissementen te voorkomen. Bij de correctie van de subsidie voor ontslagen medewerkers gaat in NOW 2.0 de boete omlaag: waar eerst gecorrigeerd diende te worden met 150% van het loon is dat in NOW 2.0 100%. Daarmee is de extra boete van 50% uit de regeling, maar blijft het goed rekenen en plannen om het juiste moment te bepalen voor aanvragen van ontslag op bedrijfseconomische gronden. 

Ben je genoodzaakt werknemers te ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen in de periode 1 juni t/m 31 augustus dan wordt de subsidie achteraf als volgt gecorrigeerd: 

  • 100% (i.p.v. 150% in NOW 1.0) van het SV-loonsom van de ontslagen medewerkers maart 2020 * 3 maanden * 1,4 (forfaitaire opslag werkgeverslasten) * 90%.  

Deze aanpassing leidt tot een maximale vermindering van de subsidie:  

  • Geen omzetdalingspercentage bij de bepaling van de aftrekpost (dus maximaal 90%); én 
  • Volledige 3 maanden in aftrek, ongeacht moment van ontslag. 

Het mag dan zo zijn dat de ‘boete’ met 50% is verlaagd, in de regeling is nog steeds een flinke boetekorting opgenomen in geval van ontslag. Hier tegenover staat dat de werkgever na ontslag geen loon meer hoeft uit te betalen aan de ontslagen medewerker. 

Andere vormen van beëindiging van een dienstverband, zoals met een vaststellingsovereenkomst, zijn uitdrukkelijk niet verboden in de regeling maar leiden wel tot een lagere werkelijke loonsom. Dat kan tot een flink lagere subsidie leiden als de werkelijke loonsom juni t/m augustus lager is dan 3 x maart.  

Zie ‘Alles wat je wil weten over de NOW-regeling’ , punt  8 accountantsverklaring. 

Aandachtspunt 4: NOW 2.0 = geen bonussen, dividenden en winstuitkeringen over 2020 en inkoop eigen aandelen 

Als je een aanvraag doet voor NOW 2e tranche, dan verklaar je als bedrijf of groep dat je geen bonussen zult verstrekken aan directie of bestuurders en geen winstuitkeringen zult doen, dan wel eigen aandelen zal inkopen.  

  • Voorwaarde geldt t/m de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld (in 2021).
  • Geldt niet voor bonussen, dividenden en winstuitkeringen over 2019, die zijn immers al toegezegd. 

Let op! Deze voorwaarde geldt alleen voor bedrijven die vallen onder de verplichting om een accountantsverklaring te overleggen bij de vaststelling van de NOW subsidie. Zie ‘Alles wat je wil weten over de NOW-regeling’ , punt 8 accountantsverklaring. 

Aandachtspunt 5: Vage voorwaarde inspanningsverplichting bij-, en/of omscholing 

In de NOW 2.0 is naast het bonus- en winstuitkeringsverbod een tweede nieuwe voorwaarde opgenomen: bedrijven die een beroep doen op NOW 2.0 krijgen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en/of omscholing te doen. Achtergrond van de voorwaarde is dat door Corona onze manier van werken waarschijnlijk blijvend veranderd. Het kabinet wil dat werkgevers hun werknemers hiervoor klaar maken, door scholing te stimuleren. Helder en logisch, maar de vorm is nog erg vaag. Wat zal die inspanningsverplichting dan gaan inhouden, en wat zijn specifiek de gevolgen als een werkgever zich onvoldoende inspant, wie controleert dat en wanneer span je je voldoende in? 

Kortom, nog veel vragen. 

Aandachtspunt 6: Forfaitaire opslag omhoog, van 30% naar 40% 

Het kabinet verhoogt de vaste (forfaitaire) opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten van 30 naar 40 procent. Daarmee wordt vanuit de NOW ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten om werkgevers nog meer te ondersteunen werkgelegenheid te behouden. 

Aandachtspunt 7: Wijzigingen om seizoenbedrijven beter tegemoet te komen 

Bij de verlenging van de NOW wordt gekozen voor de maand maart (peildatum 15 mei) als referentie loonsom, dat al een uitkomst kan bieden voor seizoenbedrijven die tussen januari en maart hebben opgeschaald. Als zij in maart een hogere loonsom hadden dan in januari, zal deze aanpassing voor het tweede tijdvak tot een hogere subsidie leiden. 

Om seizoenbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is besloten om een aanpassing te maken in NOW 1.0. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoen patroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart t/m mei. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt. 

De aanpassing werkt als volgt: indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. 


Stappenplan NOW 2.0 

Maak optimaal gebruik van de NOW 2.0 regeling met ons stappenplan. Download hem via onderstaand formulier en blijf op de hoogte van de laatste NOW updates.