Coronacrisis Maatregelen


Laatste update: 18 maart 16:25

De lockdown maatregelen in Nederland, Europa en de wereld hebben grote economische effecten voor MKB en scale-ups. Om de Coronacrisis te overleven hebben de CFO’s van Greyt hun maatregelen op een rij gezet, zodat je deze kunt toepassen in jouw bedrijf. 

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd en bestaande maatregelen verruimd. In deze update zijn de relevante kabinetsmaatregelen meegenomen. Voor een overzicht van alle kabinetsmaatregelen van 17 maart 2020, zie dit artikel van de Rijksoverheid.

Uitgangspunten bij de maatregelen

* Wij adviseren onze klanten tenminste tot september rekening te houden met flinke vraaguitval.    

* De crisis is geen systeemcrisis. Echter als de effecten van het Coronavirus zelf tot een minimum zijn gedaald dan heeft de economie wel tijd nodig om te herstellen. 

* Wij gaan nu uit van juni als het moment waarop de effecten van het Coronavirus waarschijnlijk minimaal zijn geworden en vanaf welk moment de economie weer kan gaan herstellen. Gezien de start van de zomer houden wij er rekening mee dat herstel pas in Q4 zal gaan plaatsvinden.  

Managerial: wat ga je doen?

1. Maak scenario’s: best-case, worst-case, mid-case.

De Corona virus lockdown maatregelen zullen in nagenoeg alle markten leiden tot vraag uitval. Als je er nog geen last van hebt dan is het zaak je op de meest korte termijn voor te bereiden door het maken van scenario’s. Hierin simuleer je alle effecten van vraaguitval (grote omzetdalingen). Op deze manier weet je precies waar je onderneming geraakt wordt en in welke mate je zult moeten reageren. 

2. Overleg je scenario’s met je stakeholders. 

Overleg met stakeholders zoals je aandeelhouders en financiers. Laat zien dat je goed weet wat je wanneer moet gaan doen: in control. Dit zorgt voor vertrouwen en zal ook de wil om (financieel) te steunen vergroten.

3. Dagelijks overleg over de ontwikkeling van omzet en pijplijn.

Dagelijks inschatten wat klanten doen: blijven ze afnemen of niet. Op deze manier weet je welk scenario de werkelijkheid zal worden en dus welke maatregelen je gaat toepassen. 

4. Focus op core-business en cash

Nu even geen tijdrovende nieuwe projecten maar zorg dat je fundament zo goed mogelijk blijft staan en alle focus op cash. 

5. Wekelijkse / dagelijkse cashflow analyse

Cash is nu je nummer 1 KPI. Dagelijks en wekelijks wil je op de hoogte zijn van het effect van de maatregelen op de beschikbare liquiditeit.

6. Toekomst

Ten slotte, vergeet niet aandacht te hebben voor de toekomst. Deze crisis gaat voorbij, zoals iedere crisis ook weer over gaat: 

 • In crisistijden leren we veel nieuwe manieren van werken. Nu al horen we van klanten dat ze veel meer online kunnen dan ze zelf voor mogelijk hadden gehouden.   
 • Heb je weinig last of kun je tegen een flinke stoot, dan is dit misschien juist de tijd voor slimme samenwerkingen/fusies/overnames. 

Zorg voor voldoende cash

1. Financieren: verruim je financiering

Als er geen nieuwe klanten meer komen dan kun je alleen overleven als je voldoende cash hebt. Ga ervan uit dat je tot september echt last zult hebben van omzetdalingen.

Twee kabinetsmaatregelen die financieren gemakkelijker maken. 

 1. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten 
  De overheid gaat ruimer borg staan bij leningen aan het MKB. Dit betreft de BMKB regeling. Deze regeling passen (geaccrediteerde) financiers toe, aanvragen lopen dan ook via financiers. Effect van de verruiming moet zijn dat banken en andere financiers hierdoor ruimer kunnen financieren.  
 2. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) 
  Naast de BMKB wordt ook de GO door het kabinet verruimd. Het Ministerie van Economische Zaken wil hiermee zowel het MKB als grote ondernemingen helpen. Het garantieplafond van de GO wordt verhoogd van 400 miljoen tot 1,5 miljard en het maximum per onderneming wordt tijdelijk verhoogd.  

Beide regelingen gebruik je via je bank of geaccrediteerde financiers. 

Werkkapitaal financiering huisbank 
Gebruik de verruiming van de BMKB en de GO voor het aanvragen van ruimere financiering bij je huisbank. 

Factoring
Snelle financiering is factoring, waarbij een factormaatschappij jouw debiteuren voorfinanciert. Het proces om deze financiering aan te vragen is stukken sneller dan een normale werkkapitaal financiering aanvragen. 

Aandeelhouder financiering
Zorg dat je aandeelhouders continu op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en dat ze waar nodig klaar staan om bij te springen met cash. 

2. Wat je zelf kan doen om zoveel mogelijk cash te genereren

Omzet 

Omzet en cash zijn nu belangrijker dan marge. Wees niet star met prijzen of kortingenbeleid.  

Alternatieve omzet 
Als je ‘normale’ omzet wegvalt is het zaak op zoek te gaan naar alternatieven: verkoop waardebonnen of vouchers waarmee je toekomstige omzet en cash naar voren haalt. Ga bezorgen in plaats van verkoop en levering vanuit een locatie, focus op meer online etc.  

Omzet naar voren halen 
Met slimme korting strategieën kun je misschien ook omzet naar voren halen. Zeker voor solide gefinancierde klanten kan het interessant zijn om jouw producten juist nu af te nemen als de prijs lager is.  

Debiteuren, crediteuren, investeringen en uitgaven

Debiteuren / Klanten: Zorg dat je bovenop je debiteuren zit. Daarnaast is het verstandig om ook snel te factureren, zo snel als maar kan. 

Crediteuren / Leveranciers: Crediteurentermijn verlengen: verleng de termijn waarop je je crediteuren betaalt. Doe dit in goed overleg met je leveranciers, je hebt ze na de Coronacrisis weer nodig. 

Uitgaven stopzetten: Zorg dat je grip krijgt op uitgaven door alle niet gecommitteerde uitgaven stop te zetten. Alle uitgaven hebben dan explicite toestemming van het MT nodig.

Investeringen: Alle investeringen (CAPEX) stopzetten voor zover mogelijk. 

Uitstellen van uitgaven: Hierbij kun je denken aan het uitstellen van de betaling van huur in overleg met de verhuurder.

Personeel 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 
De NOW vervangt de Regeling Werktijdverkorting. Wanneer je een omzetverlies verwacht, kun je bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De belangrijkste voorwaarden zijn:  

 • Een omzetverlies van ten minste 20%; 
 • Er mag gedurende deze periode geen personeel ontslagen worden op grond van bedrijfseconomische redenen; 
 • De periode duurt maximaal drie maanden; 
 • De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de daling van de omzet en is maximaal 90% van de loonsom;  
 • Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot verstrekken. 

Meer informatie over de NOW, check dit artikel van de KvK waarin het uitgebreid staat uitgelegd: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodfonds 

Het doel van deze maatregel is om bedrijven de mogelijkheid te geven hun personeel te blijven betalen. Werknemers verbruiken met deze regeling hun WW-rechten niet. Heb je werktijdverkorting aangevraagd, maar nog niks gehoord? Dan wordt je aanvraag afgehandeld in NOW. Je hoeft hiervoor niets te doen en je ontvangt vanzelf bericht.  

Het is van belang om de aanvraag op de juiste manier in te sturen, aangezien het lastig is om deze later te wijzigen! Vraag ook op tijd aan, deze maatregel kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast.  

Let op: op dit moment is het nog niet mogelijk om een NOW-aanvraag in te dienen. De aanvraag zal via het UWV gaan verlopen. Wanneer de aanvraag open staat zullen wij hier meer informatie delen.  

Vacaturestop instellen 
Stel een vacaturestop in om extra personeelskosten te voorkomen en laat nieuwe medewerkers niet starten. 

Niet kritische flexkrachten naar huis 
De overeenkomsten met flexkrachten kunnen per direct worden opgezegd en daarmee kan flink worden bespaard. Let wel op dat dit alleen gebeurd met niet-kritische flexkrachten, anders komen je kernprocessen stil te liggen. 

Medewerkers in hun proeftijd: contract beëindigen 
Alle arbeidsovereenkomsten van medewerkers in hun proeftijd mogen wettelijk worden opgezegd, geen opzegverboden.

Geen loonsverhogingen (pas na 1 juni op zijn vroegst) 
Loonsverhogingen kun je het beste nu uitstellen of zelfs afstellen. In de meeste arbeidsovereenkomsten is hier ruimte voor, aangezien zich nu een zeer bijzondere omstandigheid voordoet. 

Personeelsmaatregelen: in uiterste gevallen

Aankondiging dat vakantiegeld waarschijnlijk later wordt uitbetaald 
De ‘duurste’ maanden van het jaar komen er nog aan: april en mei. In april moet de BTW van het 1e kwartaal worden voldaan. In mei het vakantiegeld. Voor de BTW kun je uitstel aanvragen (zie verderop). In het uiterste geval kun je met je personeel overeenkomen om het vakantiegeld later uit te betalen dan in mei. Let op: je bent in principe verplicht het vakantiegeld uit te betalen, dit ben je overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. 

Loonoffers vragen / opleggen  
Eenzijdige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden mag alleen in geval van een zeer dringende reden en indien je dit ook zo in de arbeidsovereenkomst hebt afgesproken. Het is verstandig om een loonoffer met alle medewerkers overeen te komen en dus met uitdrukkelijke toestemming van iedere medewerker. 

Reorganiseren en gedwongen ontslagen 
Indien alle voorgaande maatregelen te weinig effect sorteren dan kun je een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden van (een deel van) het personeel doen. De normale regels van afspiegeling en anciënniteit zullen ook hier gelden (last in first out). De doorlooptijd bij het UWV is in beginsel 4 weken van complete aanvraag tot vergunning. Daarna moet nog opgezegd worden met inachtneming van de opzegtermijn. Daarbij zul je transitievergoeding moeten betalen aan de medewerkers die worden ontslagen.

Fiscaal

Uitstel van betaling belasting  
Op 17-3 is deze regeling verder versoepeld door het kabinet. 

Je kunt de betaling van Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, Inkomstenbelasting en Loonbelasting uitstellen. Wanneer je dit aanvraagt zal de Belastingdienst de invorderingen direct stoppen. Dit wordt per brief aangevraagd. Binnen vier weken dient de aanvraag ondersteund te worden met een schriftelijke verklaring van een derde deskundige (deze tijd is met twee weken verruimd, was eerder 2 weken). 

Greyt CFO’s kunnen optreden als derde deskundige. 

Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Verlagen voorlopige aanslagen 
Verder is het verstandig je voorlopige aanslagen te verlagen tot de reëel te verwachten belastbare winst. 

Geen verzuimboetes 
De Belastingdienst zal geen verzuimboetes opleggen bij te late betaling van belastingen. 

Gift van € 4.000,- 
Ondernemingen die direct worden geraakt door overheidsmaatregelen ter bestrijding van het verspreiding Coronavirus krijgen een gift van € 4.000 per bedrijf. Nog niet alle voorwaarden zijn bekend om hier aanspraak op te maken. Maar wel is duidelijk dat het bedrijven moeten zijn waarvan de omzet nagenoeg volledig is verdwenen omdat zij ofwel niet open mogen zijn (horeca), of niet open kunnen zijn in verband met de 1,5 meter afstand eis (schoonheidssalons). Uitgesloten zijn bedrijven aan huis. 

Advies van een CFO over jouw situatie

Zit je met (prangende) vragen en wil je over jouw situatie sparren met een CFO? Neem contact met ons op via 010 – 257 99 77 of info@greyt.nl en wij brengen je kosteloos en direct in contact met een CFO uit jouw branche.


Overnemen van dit artikel

De bedoeling van dit artikel is om zoveel mogelijk ondernemers te helpen. Het overnemen van dit artikel moedigen wij daarmee aan. Wel vragen wij om de volgende bronvermelding duidelijk te vermelden met een followed link naar https://www.greyt.nl/kennis

“Dit artikel is afkomstig van Greyt Nederland. Je volgt de laatste updates op de website: https://www.greyt.nl/kennis