Aandachtspunten en tips van Greyt CFO’s op de NOW regeling

Op 31 maart 2020 is bekend geworden hoe de “Tijdelijke Noodmaatregel voor behoud van Werkgelegenheid”, ofwel de NOW regeling, eruit gaat zien. De CFO’s van Greyt hebben de regeling beoordeeld en geven in dit artikel hun belangrijkste aandachtspunten en tips!

Review van een Greyt CFO op de NOW regeling.
Hoe kun je de NOW regeling optimaal benutten? En hoe weet je nu zeker of je alles goed hebt ingeschat? Ons CFO NOW advies team adviseert ondernemers die hun aanvraag voor de NOW regeling klaar hebben liggen. In een uur tijd reviewen wij kosteloos jouw aanvraag.

Let op: er is beperkte beschikbaarheid.

Update:
* Het ministerie van Sociale Zaken heeft op 22 april 2020 onder voorwaarden de concernbepaling verruimd.
* Het ministerie van Sociale Zaken heeft op 3 april 2020 de NOW regeling gewijzigd. In rood zijn de relevante wijzigingen in dit artikel verwerkt.

De NOW regeling in het kort

Vanaf maandag 6 april 2020 kun je per loonheffing-nummer bij de UWV een aanvraag doen voor de NOW subsidie. Je ontvangt subsidie als je, als concern, tenminste 20% minder omzet hebt dan vorig jaar. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom bij een omzetdaling van 100%. En een naar rato gedeelte bij een lagere omzetdaling. Als voorschot wordt na toekenning van de aanvraag 80% uitgekeerd, berekend over de loonsom van januari 2020. De daadwerkelijke subsidie wordt achteraf vastgesteld en wordt berekend over de loonsom maart t/m mei 2020 (voor zover die lager is dan de eerder gebruikte loonsom januari) en het daadwerkelijke percentage omzetdaling.

Aandachtspunten NOW regeling

(1) Omzet tenminste 20% daling en juiste meetperiode

Je komt in aanmerking voor NOW als het aannemelijk is dat je omzet tenminste 20% daalt in, naar keuze, 1 van de volgende periodes (“de meetperiode”):

 • maart, april en mei 2020
 • april, mei en juni 2020
 • mei, juni en juli 2020

Bedoeling van de regeling is om ondernemers te ondersteunen die te maken hebben gehad met een meer dan normale omzetdaling (>20%) ten gevolge van “buitengewone” omstandigheden. In principe hoeft dat dus niet alleen Corona te zijn.

Update toelichting aandachtspunt

Let op! Onafhankelijk van de meetperiode die je kiest verkrijg je de NOW subsidie over de loonsom in de periode maart, april en mei. Maar als de werkelijke loonsom over de periode maart t/m mei:

* hoger is dan 3 x januari wordt de subsidie niet hoger vastgesteld;
* lager is dan 3 x januari wordt de subsidie verminderd zonder rekening te houden met omzetdaling percentage. Oftewel, een soort van boete.

(2) Omzet = netto omzet

Voor omzet wordt de Netto Omzet aangehouden. Dat betekent dat tot de omzet ook subsidies en andere publiekrechtelijke uitkeringen worden berekend. En er moet rekening worden gehouden met de mutatie onderhandenwerk. Met name projectorganisaties moeten dus heel scherp opletten dat zij hun winst goed nemen.

(3) Referentie omzet = 25% omzet 2019

De omzetdaling bereken je ten opzichte van 25% van de omzet 2019. Dit is een gemiddelde waardoor seizoensinvloeden niet worden meegenomen. Dat kan ongunstig uitpakken als je normaliter een seizoensinvloed hebt waarbij je in dit deel van het jaar juist hoge omzetten had. Je kunt dit oplossen door slim om te gaan met de meetperiode (zie tip 2).

Is je boekjaar afwijkend van kalenderjaar dan moet je toch naar omzet 2019 kijken. Die zul je dus opnieuw moeten samenstellen.

(4) Loonsom is gemaximeerd & DGA’s uitgesloten

Per medewerker is een maximale maand loonsom van 2 x SV loon vastgesteld: € 9.538. Het loon van DGA’s is uitgezonderd van de regeling: daarover kan in nagenoeg alle gevallen geen subsidie worden verkregen (uitgesloten zijn: niet of vrijwillige verzekerde DGA’s).

(5) Betaling voorschot kan lang duren: maximaal 17 weken voor 1e betaling

Het kan tot wel 17 weken duren voordat een eerste voorschot wordt betaald. Dat betekent dat je in de tussenliggende periode in staat moet zijn om misschien wel 3 x de salarissen zelf te kunnen betalen. Het UWV beslist binnen 13 weken na aanvraag. Zodra de aanvraag is toegekend, wordt overgegaan tot het betalen van een voorschot, achteraf wordt het definitieve subsidie bedrag toegekend waarna verrekening plaatsvindt. Het voorschotbedrag wordt in 2-4 weken na toekenning voor het eerst overgemaakt.

 • Het voorschot wordt als volgt berekend: (het SV Loon van januari + 30% werkgeverslasten forfaitaire opslag) * 90% * de omzetdaling % * 80% voorschot. Dat bedrag wordt 3 maal overgemaakt.
(6) Concern begrip

De subsidie wordt aangevraagd per loonheffingnummer, maar de berekening van de omzetdaling vindt plaats op concern niveau. Het gaat dus om de concernomzet in de meetperiode in 2020 en de referentieomzet van het concern in 2019.

Let op: buitenlandse vennootschappen in het concern zonder Nederlands SV loon worden hierin niet meegerekend! Dat betekent dat er dus een andere consolidatie van omzet moet worden gemaakt dan die in de jaarrekening. Het bijzondere is dat internationale concerns dan alsnog mogelijkheden hebben om de omzet binnen concern te structureren.

Wanneer heb je een concern?
Als een groep van entiteiten samen een economische eenheid vormen onder dezelfde leiding. Dat houdt in:

 • Als je gezamenlijk eenzelfde moedermaatschappij hebt die (direct of indirect) meer dan de helft zeggenschapsrechten heeft. Meestal aandelen inclusief stemrechten.
 • Je behoort tot het concern van vennootschappen die allemaal, verplicht in de jaarrekening van dezelfde moeder moeten worden geconsolideerd.

Je behoort tot het concern zoals die er per 1 maart 2020 uitziet. Oftewel groepsvennootschappen die pas na 1 maart 2020 in de groep zijn gekomen door bijvoorbeeld aankoop, worden niet meegenomen.

Voorbeeld concern - Greyt aandachtspunten en tips NOW regeling
Copyright – Greyt Nederland B.V. 2020

Hoe werkt de NOW subsidie als je tot een concern behoort?
In geval van een concern bereken je de omzetdaling van het hele concern, hierbij consolideer je volledig. Is de omzetdaling van het concern meer dan 20% dan hebben alle Nederlandse vennootschappen in het concern recht op de NOW subsidie. Iedere vennootschap doet zelf een aanvraag en heeft dan recht op een subsidie van: concern omzetdaling * 90% * (de vennootschaps SV loonsom + 30% opslag werkgeverslasten).

Inmiddels is de concernbepaling verruimd zodat ondernemingen die tot een concern behoren ook onder voorwaarden zelfstandig een NOW aanvraag kunnen doen. Deze voorwaarden zijn op hoofdlijnen:

1. De activiteiten van de onderneming waarvoor zelfstandig NOW wordt aangevraagd bestaat niet voor 50% of meer uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan groepsmaatschappijen.
2. Het concern en de zelfstandige onderneming zullen over 2020 geen dividenden, bonussen of winstuitkeringen uitkeren. Ook zullen er geen eigen aandelen worden ingekocht.
3. De omzetdaling van de groep is kleiner dan 20%. Voor de verdere details zie dit artikel van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/04/22/verruiming-concernbepaling-now-onder-voorwaarden

(7) Accountantsverklaring en zelf definitieve vaststelling aanvragen

De NOW subsidie wordt achteraf definitief vastgesteld. De werkgever moet zelf actief de aanvraag doen om de subsidie definitief vast te stellen: binnen 24 weken na de meetperiode. Het UWV stelt vervolgens binnen 52 weken (was eerst 22 weken) daarna de subsidie definitief vast. Bij de aanvraag tot vaststelling zal een accountantsverklaring moeten worden overlegd, deze verklaring lijkt zich te beperken tot een definitieve opgave van de omzetdaling. Deze accountantsverklaring zal niet voor alle gevallen gaan gelden, onze verwachting is dat dit in ieder geval wel zal gelden voor alle ondernemingen die controleplichtig zijn.

Houd er rekening mee dat accountants het ongelooflijk druk gaan krijgen om deze verklaringen af te geven. Goede voorbereiding en samenwerking zorgt ervoor dat de verklaring vlot kan worden afgegeven door de accountant en dat je dus snel nog eventuele nabetalingen kan ontvangen. Greyt CFO’s kunnen dit proces voor je begeleiden.

(8) Gevolgen van ontslag personeel tijdens de subsidieperiode

Met de aanpassing van 3 april 2020 heeft de minister de gevolgen van ontslag op economische gronden tijdens de looptijd subsidie verzwaard.

Alhoewel de NOW regeling een verbod inhoudt op ontslag van medewerkers op bedrijfseconomische gronden (de “UWV route a”). Daar waar de boete meeviel, is deze inmiddels verzwaard. Mocht je in maart, april en mei medewerkers moeten ontslaan op vernoemde grond, dan wordt de subsidie als volgt verlaagd:

 • 1.5 keer de SV loonsom van de ontslagen medewerkers januari 2020 * 3 maanden * 1,3 (forfaitaire opslag werkgeverslasten) * 90%.

Deze aanpassing leidt tot een maximale vermindering van de subsidie:

 • Geen omzetdalingspercentage bij de bepaling van de aftrekpost (dus de maximale 90%); en
 • Volledige 3 maanden in aftrek, ongeacht moment van ontslag.

Andere vormen van beëindiging van een dienstverband, zoals met een vaststellingsovereenkomst, zijn uitdrukkelijk niet verboden in de regeling. maar leiden wel tot een lagere loonsom. Dat kan tot een flink lagere subsidie leiden als de werkelijke loonsom maart t/m mei lager is dan 3 x januari. Zie aandachtspunt 1.

Heb je al een ontslagaanvraag op economische gronden gedaan? Dat werkt dan zo uit:

 • Ontslagaanvragen tot en met 17 maart: geen gevolgen, hoef je ook niet in te trekken.
 • Ontslagaanvragen vanaf 18 maart: binnen 5 dagen intrekken om de boete-vermindering te ontlopen.

Let op: de NOW regeling is op 2 april 2020 in werking getreden.

Tips voor gebruik NOW regeling

(1) Maak inhoudelijk en technisch goede scenario’s. Kun je dat niet zelf? Betrek er dan een financieel specialist bij uit jouw branche.

Je financiële scenario’s en onderbouwingen daarvan moeten heel goed zijn. Die bepalen de verwachte omzet en omzetdaling op basis waarvan je de aanvraag doet voor de NOW subsidie. Financieel technisch gezien is de NOW complex waardoor je grote bedragen subsidie zou kunnen mislopen.

Greyt CFO’s maken gebruik van scenario templates die doorrekenen naar cashflowforecast, Balans en Winst-, en verliesrekening forecast.

(2) Kies de juiste meetperiode

De periode maart t/m mei is relatief dichtbij en waarschijnlijk makkelijker te voorspellen dan de periodes april t/m juni of mei t/m juli. Toch kan het verschil in subsidiebedrag groot zijn als de omzetdaling later groter wordt. Ook hier komt het aan op de kwaliteit van je scenario’s. Ben je al in staat om zowel technisch als financieel goed te forecasten?

(3) Plan for the worst, maar vermijd misbruik

De toekenning van de subsidie wordt beoordeeld aan de hand van de geschatte omzetdaling. Ook het voorschot is hiervan afhankelijk. In principe kun je dan beter iets te ruim hebben geschat, zeker omdat bij het voorschot met een marge wordt gerekend (80% wordt uitgekeerd als voorschot). Misbruik van de regeling zal zwaar worden gestraft, dat is al aangekondigd. Ook op dit punt is het dus zaak goed de gegeven ruimte te gebruiken, maar wel reëel te blijven en de regeling niet te misbruiken.

(4) Houd rekening met lange duur tot eerste uitbetaling, financier een eventueel gat

Het kan tot wel 17 weken duren voordat het UWV tot betaling overgaat: binnen 13 weken besluit het UWV over de aanvraag, waarna het nog tot 4 weken kan duren voordat de eerste betaling plaatsvindt. In de tussenliggende periode zul je zelf in staat moeten zijn om alle salarissen te betalen! Of je dat kan financieren moet blijken uit de cashflowforecast gekoppeld aan je scenario’s. Zie tip 1.

(5) Bereid de accountantsverklaring zelf voor

Zorg dat je zelf in de lead bent over de uitspraak die de accountant later nog moet doen over de subsidie aanvraag. Door een inhoudelijk goed dossier aan te leggen zal de verklaring snel kunnen worden opgesteld en ingediend.

Voorbeeld berekening i.c.m. concern

 • Een horeca onderneming en een supermarkt vormen samen een concern, waarvan de holding zelf geen activiteiten heeft (lees omzet en loon).
 • Zelfstandig voldoet de horeca zaak aan de financiële voorwaarden voor NOW subsidie en de supermarkt niet.
 • Omdat in de regeling het concernbegrip wordt gehanteerd moet worden gekeken of het concern voldoet aan de voorwaarden, en dat voldoet het niet. Immers de omzet is niet gedaald met 20% of meer, maar juist gestegen met 7%.
 • De horeca onderneming heeft dus geen recht op NOW subsidie nu ze een concern vormt samen met de supermarkt.
Voorbeeld berekening i.c.m. concern - Greyt aandachtspunten & tips voor NOW regeling
Copyright – Greyt Nederland B.V. 2020

Review van een Greyt CFO op de NOW regeling.
Hoe kun je de NOW regeling optimaal benutten? En hoe weet je nu zeker of je alles goed hebt ingeschat? Ons CFO NOW advies team adviseert ondernemers die hun aanvraag voor de NOW regeling klaar hebben liggen. In een uur tijd reviewen wij kosteloos jouw aanvraag.

Let op: er is beperkte beschikbaarheid.