Ambitieuze groei plannen realiseren met professionele planning en control-cyclus

Een investeringsmaatschappij heeft een groot belang genomen in een sterk groeiende onderneming. De onderneming is ambitieus in haar doelen en heeft een sterk business model neergezet. Om de ambitieuze groei daadwerkelijk te realiseren is er inzicht en overzicht nodig in de cijfers en performance. Greyt Partner Thijs van der Tuyll wordt ingeschakeld om de organisatie hierbij te ondersteunen.

Probleem.

Zowel de onderneming als de investeringsmaatschappij willen hetzelfde realiseren; sterke groei. De investeringsmaatschappij en banken eisen een professionalisering in de rapportage cyclus. Tot de overname door de investeringsmaatschappij rapporteerde de onderneming jaarlijks. Er is daarmee, voor zowel de onderneming als de banken en de investeerders, te weinig inzicht in de huidige cijfers om te beoordelen hoe de gewenste groei gerealiseerd kan worden. Na het invoeren van een gedegen rapportage cyclus wordt duidelijk dat de groei van de onderneming geremd wordt door de interne processen die niet schaalbaar zijn. Hierdoor worstelt de onderneming ook met de organisatiestructuur. De directeur, die eigenlijk nieuwe en potentiële klanten moet bezoeken, is nu te veel bezig met het blussen van brandjes.

 

Oplossing.

1. Het is voor Thijs eerst zaak om de cijfers inzichtelijk te maken. De onderneming rapporteert haar cijfers jaarlijks. Dat is prima als je op hetzelfde niveau wilt blijven, maar als je wilt groeien dan moet je continu aan je cijfers kunnen zien waar je organisatie staat en indien nodig bijsturen. Dat is ook de reden dat de banken en investeerders vragen om een maandelijkse cyclus van rapportages (zowel financieel als operationeel); op die manier kan de onderneming maandelijks verantwoording afleggen.

Thijs voert een professionele planning en control-cyclus in. Hiermee wordt op een systematische manier richting gegeven aan het financiële proces en wordt de organisatie op koers gehouden, rekening houdend met het budget, doel en tijdsplanning. Door dit maandelijks te doen (i.p.v. jaarlijks) kunnen eventuele issues vroegtijdig geconstateerd worden. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden indien nodig en kom je aan het einde van het jaar bij het opstellen van de financiële rapportage niet voor verrassingen te staan. Dit geldt ook voor de operationele performance. Door tijdig te signaleren waar kansen liggen, kan hier ook op operationeel niveau op ingespeeld worden. Hiervoor moet een dashboard met de key- en operationele performance ingevoerd worden. Zo kan de onderneming te allen tijde inzien waar bijgestuurd moet worden.

Om verder te bepalen hoe de organisatie haar groei-ambities kan realiseren, neemt Thijs de rol in van sparringpartner voor de ondernemer. Door te kijken naar de mogelijkheden en nauw samen te werken met het management en de investeerder kunnen de juiste beslissingen genomen worden.

2. Door maandelijks te kijken naar de performance wordt al snel duidelijk wat er moet gebeuren om verdere groei mogelijk te maken. De huidige interne processen zijn niet voldoende schaalbaar en te weinig geautomatiseerd om het volume dat de onderneming wil realiseren ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. In de huidige situatie is er te veel kans op fouten en zijn de interne processen tijdrovend. De onderneming heeft behoefte aan een ondersteunend IT-systeem dat volledig inzichtelijk, geautomatiseerd en schaalbaar is. Het realiseren van schaalbaarheid in de interne processen is het kernpunt om verdere, duurzame groei te realiseren. Duurzame groei houdt in dat de processen sustainable moeten worden. Ze moeten niet alleen de groei aankunnen, maar ook optimaal kunnen werken als de organisatie jaren verder is.

Resultaat.

Doordat Thijs een professionele planning en control-cyclus heeft ingevoerd is er meer grip ontstaan op de prestaties van de onderneming. De processen zijn nu zodanig ingericht dat er meer en vaker sturingsinformatie beschikbaar is. Door de invoering van de maandelijkse rapportage en het dashboard is de organisatie nu beter in staat om (lange termijn) plannen te maken en deze waar nodig tussentijds aan te passen. Maar het inzicht in de cijfers heeft ook gezorgd voor een nieuw inzicht; de huidige interne processen zijn niet voldoende schaalbaar voor de groei-ambities. Inmiddels is er een overname gerealiseerd; een nieuw IT systeem zal uitwijzen of de schaalbaarheid gerealiseerd kan worden.

De onderneming bestond uit 10 man toen Thijs binnenkwam, inmiddels zijn dat er rond de 20. Ieder jaar groeit de afzet van de onderneming met ca. 30%. Daarnaast is recent ook nog een overname gerealiseerd. Het is nu aan Thijs om de organisatie, samen met het management en de investeerders, de inzichten te geven om de groei op te schalen. De uitdaging ligt in het implementeren van het ondersteunende IT-systeem en de gewenste groei te realiseren.

Thijs van Tuyll Greyt Partner voor de ondernemer

Thijs van Tuyll

Thijs combineert een hands-on aanpak met een ‘can do’ mentaliteit waarmee hij medewerkers positief mobiliseert. Zijn diepgaande kennis en ervaring met bedrijfsvoering, financiën en marktomgeving maken hem een ideale partner voor iedere organisatie.